Program działania Biblioteki Publicznej Gminy Orchowo

 

Główny cel dzielności Biblioteki

Biblioteka jest instytucją kultury, której celem jest organizowanie dostępu do wiedzy, kultury i edukacji dla obywateli. Jej misja polega również na rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych lokalnej społeczności, upowszechnianiu kultury i czytelnictwa a także na propagowaniu wiedzy o regionie.

Wizja Biblioteki Publicznej Gminy Orchowo

Z założenia w Instytucji kultury czytelnicy otrzymują dostęp do urozmaiconej oferty bibliotecznej, m.in. aktualny i wartościowy księgozbiór. Duży nacisk położony zostanie na umożliwienie mieszkańcom gminy dostępu do kultury wysokiej oraz możliwość wzięcia udziału w imprezach kultury masowej.

Działania te opierać się będą na wysondowanych oczekiwaniach społeczności lokalnej.

Biblioteka ma stać się miejscem, w którym chętnie spotykać się będą różne grupy społeczne. Ma to być miejsce w którym upowszechniana będzie szeroko rozumiana kultura, w którym będzie realizowana aktywizacja mieszkańców w zakresie samorozwoju, działalności społecznej, kulturalnej.

Orchowska biblioteka ma być miejscem w którym można będzie spędzać wolny czas, rozwijać swoje pasje i poszerzać horyzonty myślowe.

Biblioteka będzie miejscem otwartym na dialog i współpracę z innymi instytucjami, np. szkołami, przedszkolami, stowarzyszeniami.

 

Analiza SWOT

 

MOCNE STRONY BIBLIOTEKI

SŁABE STRONY BIBLIOTEKI

 1. Personel chętny do współpracy, otwarty na nowe wyzwania.
 2. Umiejętność dostosowania się personelu biblioteki do potrzeb czytelników.
 3. Po zakończeniu inwentaryzacji będzie wolny dostęp dla czytelników do całego księgozbioru.
 4. Kącik dla dzieci wyposażony w dostosowane dla najmłodszych regały i meble.
 5. Stefa relaksu dla czytelnika – miejsce, gdzie czytelnik będzie mógł zapoznać się bliżej z książką (sofa, fotele, ława).
 6. Czytelnia w dziale z literaturą popularno-naukową.
 7. Wystarczająca baza lokalowa biblioteki.
 8. Miejsce na organizację spotkań z interesującymi osobami dla większej liczby osób, lekcji i zajęć bibliotecznych
 9. Odświeżone i wyremontowane pomieszczenia biblioteki, korytarzy i klatki schodowej
 10. Propagowanie lokalnej historii poprzez prowadzenie Izby Pamięci.
 11. Nawiązanie współpracy z miejscowymi pasjonatami lokalnej historii.

 

 

 1. riery architektoniczne w dostępie do budynku biblioteki – brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych
 2. Dotychczasowy brak dbałość o pozytywny wizerunek biblioteki w środowisku lokalnym.
 3. Księgozbiór wymagający dostosowania do potrzeb czytelników.
 4. Niewielka ilość książek skatalogowana w księgozbiorze za pomocą systemu MAK+.
 5. Brak profilu na portalu społecznościowym Facebook.
 6. Niewystarczający zasób sprzętu multimedialnego (rzutnik, ekran).
 7. Brak zaplecza socjalnego w bibliotece.
 8. Część wyposażenia biblioteki to stare, niestabilne regały, wymagające wymiany.
 9. Schody wejściowe i drzwi do biblioteki  są nieestetyczne, brak poręczy.
 10. Ograniczone środki finansowe na rozszerzenie szeroko pojętej działalności kulturalnej i edukacyjnej.
 11. Ograniczone środki finansowe na wkład własny do pozyskiwania środków zewnętrznych.
 12. Brak w ofercie biblioteki pozycji dla osób starszych i niedowidzących – audiobooki.
 13. Strona internetowa prowadzona w sposób mało dynamiczny i interesujący.

SZANSE

ZAGROŻENIA

 1. Rozwijanie aktywności edukacyjno-oświatowej w bibliotece. Oferta kulturalno-oświatowa skierowana do różnych grup wiekowych (lekcje biblioteczne, wykłady, wystawy)
 2. Rozwijanie lokalnej współpracy: szkoły, przedszkola, lokalne organizacje pozarządowe, kluby, koła.
 3. Aktualizowana na bieżąco strona internetowa.
 4. Rozwijanie działalności animacyjnej biblioteki, znajdującej odbiorców wśród młodszych i starszych mieszkańców gminy.
 5. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowania. Uczestnictwo w programach działających na rzecz bibliotek.
 6. Współpraca z lokalnymi mediami.
 7. Nastawienie na rozwój, postęp i innowację.
 8. Poprzez spotkania z czytelnikami badanie potrzeb, oczekiwań mieszkańców w zakresie usług biblioteki.
 9. Dobra atmosfera do tworzenia partnerstw w środowisku lokalnym.
 10. Dywersyfikacja źródeł finansowania biblioteki, przy zachowaniu rosnącej dotacji organizatora; możliwość wykorzystania zewnętrznych środków finansowych.
 11. Wejście w nowe niewykorzystane do tej pory segmenty rynku czytelniczego (np. matki z dziećmi 1-3 lat oraz osoby w podeszłym wieku).
 12.  Organizowanie atrakcji kulturalno-turystycznych dla Klubu Seniora i Koła Gospodyń Wiejskich.
 13. Dobra współpraca z Urzędem Gminy
 14. Aktywne uczestnictwo biblioteki w środowisku lokalnym i promocji regionu.
 15. Rosnące zapotrzebowanie bibliotek jako centrum informacji.
 16. Pojawienie się nowych tendencji – biblioteka miejscem spotkań, rozwijania pasji i inspiracji twórczych.
 17. Wypracowanie strategii Public Relations biblioteki z wykorzystaniem różnych mediów.
 18. Realizacja koncepcji poszerzenia oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży jak również seniorów.
 19. Pomoc instytucyjno-metodyczna i szkoleniowa ze strony biblioteki powiatowej i wojewódzkiej.
 20. Rozwój nowych technologii: ebooki i audiobooki.
 21. Staże pracownicze.
 22. Wśród czytelników wzrost świadomości m.in. ekologicznej - coraz częściej wypożyczają książki a nie kupują.
 23.  Pozyskiwanie funduszy na bieżącą działalność od instytucji, np. LBS

1. Sposób funkcjonowania biblioteki w dobie pandemii.

2. Brak jasnych i pewnych perspektyw na środki unijne i ministerialne.

3. Ryzyko zwiększenia się odpływu czytelników z biblioteki, w szczególności młodzieży.

4. Starzenie się społeczeństwa oraz emigracja młodych ludzi do większych ośrodków miejskich.

5. Niekorzystne zmiany ustaw i rozporządzeń dla instytucji kultury (np. możliwość nałożenia na biblioteki kosztów związanych z opłatami związanymi z prawami autorskimi)

6. Spadek czytelników będący tendencją ogólnokrajową.

7. Nowe konkurencyjne formy spędzania czasu wolnego.

8. Ze względu na niska obsadę pracowników ograniczone możliwości realizacji różnorodnych innowacyjnych działań.

9. Problem z tożsamością kulturową lokalnego środowiska.

 

Kierunki rozwoju i działania zmierzające do realizacji celów

 

Obszar

KULTURA I ADMINISTRACJA

Cel I. Strategiczny

(długoterminowy)

Zwiększenie oferty kulturalnej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych i osób starszych

Cel 1. Operacyjny

(krótkoterminowy)

Wakacje z książką – cykl działań kulturalnych przeznaczonych dla dzieci, które pozostają w domach podczas wakacji, ferii

Działanie 1

Realizowanie imprez cyklicznych,  spotkanie czytelnicze z okazji świąt kalendarzowych, rocznicowych.

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży oraz seniorom z Gminy Orchowo

Osoba/osoby odpowiedzialne za realizację

Dyrektor – pełniący również funkcję bibliotekarza.

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Budżet na materiały do pracy z młodszym czytelnikiem, scenariusze zajęć, urządzenie wielofunkcyjne, projektor, ekran, tworzenie i drukowanie kart pracy

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Strona internetowa biblioteki, portal społecznościowy Facebook, informacja na stronach gminy i w lokalnych mediach, ogłoszenia i plakaty.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

Zadania będą realizowane cyklicznie.

Rezultaty

Integracja młodszego pokolenia. Biblioteka jako centrum życia kulturalnego gminy. Podniesienie atrakcyjności biblioteki w środowisku lokalnym jako miejsca gdzie można ciekawie spędzić czas. Współpraca biblioteki z lokalnymi instytucjami i osobami prywatnymi.

 

Działanie 2

Konkursy dla dzieci szkół podstawowych i przedszkoli

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Potrzeba dzielenia się talentami. Potrzeba zdrowej rywalizacji.

Osoba/osoby odpowiedzialne za realizację

Dyrektor – pełniący również funkcję bibliotekarza

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Sztalugi, nagrody konkursowe – z własnych środków lub pozyskane ze środków zewnętrznych.

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Promocja konkursu na stronie internetowej biblioteki, portalu społecznościowym, stronach lokalnych oraz za pomocą plakatów.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

Konkursy realizowane będą przez cały rok

Rezultaty

Uczestnictwo w działaniach biblioteki. Promocja czytelnictwa. Pozyskanie nowych użytkowników.

Cel II.

Promocja czytelnictwa

Działanie 1

Stworzenie Biblioteczki malucha

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Brak oferty dla dzieci w przedziale od 1 do 4 lat, które nie chodzą  jeszcze do przedszkola. Wspieranie rodziców małych dzieci w działaniach edukacyjnych. Zagospodarowanie czasu wolnego rodzicowi i dziecku, promowanie interesujących, rozwojowych zajęć.

Osoba/osoby odpowiedzialne za realizację

Dyrektor biblioteki

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Gry edukacyjne i książki dla dzieci od 3 do 5 lat, książki z zakresu psychologii, edukacji małych dzieci przeznaczone dla rodziców. Tworzenie kart pracy i scenariuszy zajęć. Zasoby finansowe – z własnych środków oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Ulotki informacyjne i plakaty. Informacje na stronie internetowej i stronie biblioteki.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

Realizacja dostosowana będzie do potrzeb uczestników.

Rezultaty

Wykształcenie u dzieci pozytywnych nawyków korzystania z książek, gier i zasobów biblioteki. Rozbudzanie potrzeb czytelniczych dzieci i ich rodziców. Rozwijanie zdolności manualnych, kreatywności. Wyrównanie różnic edukacyjnych pomiędzy dziećmi chodzącymi do przedszkola i dziećmi, które z różnych względów pozostają pod opieką rodziców w domach. Miła forma spędzania czasu rodzica z dzieckiem.

Działanie 2

Spotkania autorskie dla dzieci

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Potrzeba spotkań z ciekawymi ludźmi. Rozwijanie zainteresowań.

Osoba/osoby odpowiedzialne za realizację

Dyrektor biblioteki

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Lokal, sprzęt audio, osoby prowadzące zajęcia. Zasoby finansowe – z własnych środków oraz pozyskanie środków zewnętrznych.

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Wyszukiwanie informacji drogą internetową ciekawych ofert, wykorzystanie, projektora multimedialnego i laptopa. Informacja na stronie i profilu biblioteki oraz prasie lokalnej

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

Wprowadzenie na stałe do kalendarza pracy Biblioteki spotkań autorskich

Rezultaty

Zwiększenie liczby odwiedzających bibliotekę w wieku do 15 lat. Podniesienie atrakcyjności biblioteki w środowisku lokalnym. Promocja czytelnictwa.

Działanie 3

Stworzenie Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodzieży i dorosłych przy Bibliotece

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Interesujące i twórcze spędzanie wolnego czasu. Integracja społeczności lokalnej. Poznawanie nowych ludzi, wspólne spędzanie czasu, dyskusje w miłym towarzystwie.

Osoba/osoby odpowiedzialne za realizację

Dyrektor biblioteki.

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Pomieszczenia biblioteki – czytelnia, stoły, krzesła, zasoby finansowe na poczęstunek: kawa, herbata, ciastko.

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Ulotki informacyjne i plakaty informacyjne na stronie internetowej i stronie społecznościowej biblioteki. Sprzęt multimedialny do promocji książek.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

Cykliczne spotkania, według potrzeb czytelników.

Rezultaty

Umożliwianie czytelnikom wymiany poglądów, prezentowanie swoich opinii, poznawanie nowych pozycji na rynku czytelniczym.

Działanie 4

Spotkania autorskie dla dorosłych

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Potrzeba spotkań z interesującymi ludźmi.

Osoba/osoby odpowiedzialne za realizację

Dyrektor biblioteki.

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Lokal, sprzęt audiowizualny, osoby prowadzące zajęcia. Zasoby finansowe – z własnych środków oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Wyszukiwanie informacji drogą internetową ciekawych ofert, wykorzystanie projektora multimedialnego i laptopa. Informacje na stronach i profilu społecznościowym biblioteki.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

Wprowadzenie na stałe do kalendarza pracy Biblioteki spotkań autorskich

Rezultaty

Zwiększenie liczby odwiedzających bibliotekę osób dorosłych. Podniesienie atrakcyjności biblioteki w środowisku lokalnym. Budowanie poczucia uczestnictwa w kulturze wysokiej. Dawanie możliwości poznawania niezwykłych postaci ze świata kultury.

Obszar

EDUKACJA I WIEDZA

Cel I. Strategiczny

(długoterminowy)

Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych różnych grup społecznych i wiekowych mieszkańców.

Cel 1

Zwiększenie kompetencji informatycznych u osób w wieku 50+ w zakresie korzystania z komputera i Internetu.

Działanie 1

Kurs komputerowy dla osób w wieku 50+

z podstaw obsługi komputera i Internetu.

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób 50+.

Osoba/osoby odpowiedzialne za realizację

Dyrektor biblioteki.

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Lokal, sprzęt multimedialny, sprzęt wykładowy, dostęp do Internetu, firma zewnętrzna przeprowadzająca kursy komputerowe.

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Informacja na stronach biblioteki, profilu społecznościowym, na plakatach w miejscach publicznych.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

Realizacja uzależniona jest od możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych.

Rezultaty

Zwiększenie wiedzy i umiejętności u osób w wieku 50+ w zakresie obsługi komputera i Internetu. Przełamanie barier w posługiwaniu się komputerem i Internetem. Podniesienie atrakcyjności oferty biblioteki. Zainteresowanie ze strony środowiska lokalnego działaniami biblioteki.

Cel 2

Zwiększenie kompetencji dzieci i młodzieży w zakresie edukacji wielokulturowej

Działanie 1

Stworzenie Biblioteczki Czterech Stron Świata – spotkania oparte na warsztatach, wykładach, zajęciach dotyczących wielokulturowości oraz spotkań z ciekawymi ludźmi – dla dzieci i młodzieży.

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Zachęcenie młodych ludzi do świadomego uczestnictwa w kulturze. Poznawanie świata i rozumienie odrębności kulturowej różnych nacji. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży. Integracja młodego środowiska lokalnego.

Osoba/osoby odpowiedzialne za realizację

Dyrektor biblioteki.

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Lokal, stoły, krzesła, sprzęt multimedialny, materiały potrzebne na realizację zadań, scenariusze spotkań, osoby prowadzące. Zasoby finansowe własne i pozyskane z funduszy zewnętrznych.

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Wydruk materiałów pomocniczych, informacja na stronie internetowej i profilu społecznościowym biblioteki, informacja w mediach lokalnych.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

Zadania będą realizowane cyklicznie.

Rezultaty

Upowszechnianie w świadomości pozytywnej wartości jaka istnieje w różnorodności kulturowej i sprzyjanie dialogowi kultur. Integracja młodego środowiska lokalnego.

Cel 3

Zwiększenie poziomu wiedzy i kompetencji seniorów, dostarczenie rozrywki osobom 60+

Działanie 1

Organizacja cyklicznych spotkań z ekspertami np.: psycholog, prawnik, kucharz, instruktor tańca itp.

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Integracja: spotkania, poznanie nowych ludzi, nawiązanie nowych znajomości, rozwijanie swoich umiejętności. Zagospodarowanie czasu wolnego. Poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin

Osoba/osoby odpowiedzialne za realizację

Dyrektor biblioteki.

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Lokal, sprzęt multimedialny, tablice poglądowe, prowadzący szkolenia

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Projekcja prezentacji

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

Zadania będą realizowane cyklicznie.

Rezultaty

Zwiększenie poziomu wiedzy seniorów, rozwijanie zainteresowań, rozbudzanie pasji, integracja społeczna.

Cel 4

Poszerzenie wiedzy seniorów o bliższej i dalszej okolicy

Działanie 1

Organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Chęć spędzania aktywnie wolnego czasu. Poznawanie atrakcji turystycznych regionu.

 

 

 

Osoba/osoby odpowiedzialne za realizację

Dyrektor biblioteki

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Środki finansowe niezbędne do opłacenia przejazdu oraz przewodnika, część kosztów ponoszą uczestnicy wyjazdów.

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Ogłoszenie wiadomości o organizowanych wyjazdach na stronie biblioteki w mediach społecznościowych oraz na plakatach.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

Zadania będą realizowane cyklicznie, w zależności od zapotrzebowania

Rezultaty

Atrakcyjne spędzanie wolnego czasu przez seniorów. Poznawanie interesujących atrakcji turystycznych

Cel 5

Obcowanie z kulturą wysoką

Działanie

Cykliczne wyjazdy do teatru, opery, operetki

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Zapotrzebowanie mieszkańców na kontakt z kulturą wysoką

Osoba/osoby odpowiedzialne za realizację

Dyrektor

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Środki finansowe na pokrycie dojazdu

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Ogłoszenie wiadomości o organizowanych wyjazdach na stronie biblioteki w mediach społecznościowych oraz na plakatach.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

Zadania będą realizowane cyklicznie.

Rezultaty

Rozbudzenie w mieszkańcach ciekawość świata, rozwijanie wyobraźni i kreatywności, uwrażliwienie na sztukę i kulturę.

Obszar

Wspieranie rozwoju społecznego

Cel I. strategiczny

Aktywizacja zawodowa młodych osób

Cel 1

Zwiększenie poziomu aktywizacji zawodowej osób wchodzących na rynek pracy.

Działanie 1

Organizacja stażu w bibliotece – 1 osoba.

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Potrzeba nabycia umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Osoba/osoby odpowiedzialne za realizację

Dyrektor biblioteki.

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Osoba odbywająca staż

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Wykorzystanie pakietu programów biurowych. Pomoc przy pracy w programie komputerowym MAK+.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

Do końca 2021 roku.

Rezultaty

Zdobycie nowych kompetencji zawodowych. Postrzeganie biblioteki jako miejsca otwartego i dającego możliwości rozwoju zawodowego.

Cel II. strategiczny

Zwiększenie aktywności mieszkańców

Cel 1

Tworzenie kół zainteresowań

Działanie 1

Utworzenie klubu gier planszowych

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Ciekawa alternatywa spędzania wolnego czasu dla osób samotnych i całych rodzin.

Osoba/osoby odpowiedzialne za realizację

Dyrektor biblioteki.

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Zestaw gier planszowych, pomieszczenie – czytelnia, zasoby ludzkie – mieszkańcy w każdym wieku. Zasoby finansowe – zakup odpowiedniej ilości gier planszowych – z zasobów własnych i środków zewnętrznych.

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Informacje zamieszczane na stronie internetowej biblioteki i profilu społecznościowym biblioteki oraz na stronach lokalnych mediów.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

Zadania będą realizowane cyklicznie.

Rezultaty

Zaszczepienie wśród mieszkańców pasji do gier planszowych. Umożliwienie poznawania atrakcyjnych planszówek. Integracja społeczności lokalnej oraz budowanie więzi poprzez cykliczne spotkania przy grach. Działania międzypokoleniowe i ożywianie środowiska. Wzrost atrakcyjności oferty biblioteki.

Obszar

Infrastruktura biblioteki

Cel I.

Poprawa dostępności biblioteki dla czytelników

Cel 1

Poprawa dostępność do biblioteki dla osób starszych, niepełnosprawnych i matek z małymi dziećmi w wózkach

Działanie 1

Wykonanie podjazdu do biblioteki.

Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada

Potrzeba wykonania podjazdu umożliwi osobom z dysfunkcjami narządu ruchu i osobom starszym uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę oraz korzystanie z jej zasobów.

Osoba/osoby odpowiedzialne za realizację

Dyrektor biblioteki.

Zasoby potrzebne do realizacji zadania

Osoba posiadająca doświadczenie w pisaniu projektów.

Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Promocja na stronach internetowych biblioteki, portalu społecznościowym (FB), stronie Urzędu Gminy i w mediach lokalnych.

Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane

Termin realizacji uzależniony od możliwości finansowych.

Rezultaty

Pozytywny wizerunek biblioteki w środowisku. Biblioteka jako nowoczesny ośrodek komunikacji i kultury dostępny dla wszystkich mieszkańców gminy.

 

 

 

Gospodarka finansowa i pozyskiwanie środków

Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanego budżetu, kierując się zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy opracowywany przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

Źródłami finansowania działalności Biblioteki są w szczególności:

 • dotacje podmiotowe i celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz z budżetu państwa
 • wpływy z usług bibliotecznych o których mowa w Art. 14 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r o bibliotekach z dnia 19 marca 2018r.
 • środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych
 • wpływy z innych źródeł

Dotychczas Biblioteka w Orchowie korzystała ze środków zewnętrznych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

Planowane jest pozyskiwanie środków z następujących źródeł zewnętrznych:

- program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

- programy dotacyjne dla bibliotek

- darowizny

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 786

Utworzono dnia: 10.11.2015

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

23.12.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Program działania biblioteki

23.12.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Program działania biblioteki

23.12.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Program działania biblioteki

23.12.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Program działania Biblioteki Publicznej Gminy Orchowo