Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulaminy

Czcionka:

Uchwała Nr XXXIV/206/05
Rady Gminy Orchowo
z dnia 29 grudnia 2005r.

 

w sprawie nadania Statutu

 

Rada Gminy Orchowo
  uchwala, co następuje:

 1. Postanowienia  ogólne

 

§ l

Biblioteka Publiczna Gminy Orchowo zwana dalej „biblioteką" działa na podstawie :

 1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach ( Dz. U. Nr 85 poz. 539 ; ze zm.)
 2. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności
  kulturalnej (Dz.U. z 2001r Nr 13 poz. 123; ze zm.)
 3. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U, z 2002r. Nr
  76 poz. 694 ze zm.)
 4. niniejszego statutu.

§ 2

l.  Biblioteka jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

§ 3

 1. Siedzibą biblioteki jest Orchowo
 2. Terenem działania biblioteki jest gmina Orchowo

 

§ 4

 1. Biblioteka posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury
  prowadzonego przez Wójta Gminy.
 2. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Wójt Gminy.
 3. Nadzór merytoryczny sprawuje Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Słupcy.

 

§ 5

Biblioteka Publiczna używa następujących pieczęci:

 1. podłużnej - zawierającej napis: Biblioteka Publiczna Gminy Orchowo,
 2. okrągłej - zawierającej w środku napis Biblioteka Publiczna Gminy Orchowo.
 1. Cel i przedmiot działania

 

§ 6

Przedmiotem działania Biblioteki Publicznej Gminy Orchowo jest zaspakajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy oraz uczestnictwo w upowszechnianiu wiedzy i kultury na terenie gminy.

§ 7

Do szczegółowego zakresu działania biblioteki należy:
1)   gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, służących
rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajanie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu.

 1. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz
  prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych
  potrzeb młodzieży oraz niepełnosprawnych.
 2. prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej.
 3. popularyzacja książki i czytelnictwa.
 4. tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych.
 5. organizowanie form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz
  upowszechnianiu dorobku kulturalnego.
 6. udzielanie pomocy metodycznej, organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego,
  wymiana doświadczeń bibliotecznych oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad
  podległymi filiami biblioteki.
 7. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, szkołami, i innymi instytucjami upowszechniania kultury, a także instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświato­wych i kulturalnych mieszkańców gminy.
 8. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej, a także wykonywanie innych działań
  wynikających z potrzeb środowiska.

§ 8

Poza działalnością podstawową Biblioteka Publiczna może:

 1. organizować koncerty, wystawy, odczyty, kursy, spotkania autorskie, itp.;
 2. prowadzić działalność dokumentacyjną, naukowo - badawczą, wydawniczą,
  edukacyjną, popularyzatorską, instrukcyjno – metodyczną.
 1. Organy biblioteki i jej organizacja

 

§ 9

 1. Organem zarządzającym biblioteką jest Dyrektor, który kieruje jej działalnością
  reprezentuje na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy.

 

§ 10

 1. W bibliotece zatrudnia się pracowników działalności  podstawowej, administracyjnej oraz obsługi.
 2. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach bibliotekarskich powinni posiadać kwalifikacje
  bibliotekarskie. Tworzą oni grupę zawodową bibliotekarzy.

 

§ 11

l.  Biblioteka posiada jedną filię w Bielsku, która prowadzi wypożyczanie.

§ 12

l.  Szczegółową organizację wewnętrzną biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora biblioteki, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Orchowo.

§ 13

 1. Przy bibliotece i jej filii mogą działać koła przyjaciół biblioteki.

 

 1. Gospodarka finansowa

§ 14

 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z Rozdziałem 3 ustawy o
  organizowaniu i  prowadzeniu  działalności  kulturalnej oraz zgodnie z ustawą o
  rachunkowości.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy, w którym
  wyznacza się kwotę przeznaczoną wyłącznie na zakup książek, czasopism i materiałów
  bibliotecznych.

 

§ 15

 1. Biblioteka Publiczna zgodnie z obowiązującymi przepisami, może pobierać opłaty za
  usługi, w trybie art. 14 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, a wpływy
  przeznaczyć na działalność statutową.
 2. Zasady i warunki korzystania z biblioteki określa regulamin nadany przez Dyrektora.
 3. Biblioteka może prowadzić działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach,    a dochód z działalności przeznaczyć na realizację zadań statutowych.

 

§ 16
Przychodami Biblioteki są:

 1. wpływy z prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej,
 2. dotacje z budżetu gminy,
 3. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

 

 

V. Postanowienia  końcowe

§  17

Zmiany statutu mogą być dokonane wyłącznie w trybie obowiązującym dla jego nadania.
§ 18

Traci moc Uchwała nr XXXVIII/217/94 Rady Gminy w Orchowie z dnia 29 kwietnia 1994 r. w sprawie Zatwierdzenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Orchowie.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orchowo.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Orchowo.

Przewodniczący
Rady Gminy Orchowo

Krzysztof Wróblewski

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

Zapisz się do biblioteki